ข้อกําหนดการใช้งาน

การยกเว้นความรับผิดชอบ

การจัดทำเว็บไซต์ได้จัดทำขึ้นด้วยความใส่ใจที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท Trotec Laser GmbH ไม่รับประกันหรือรับรองข้อมูลที่ได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ ดังนั้นจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท Trotec Laser GmbH ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงค์มาใด ๆ โดยเจ้าของเว็บไซต์เหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดยเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายคุ้มครองอื่น ๆ การทำซ้ำ การดัดแปลง หรือการใช้เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท Trotec Laser GmbH เท่านั้น
อนึ่ง เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าของ Trotec โลโก้ สิทธิบัตร ฯลฯ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะถูกคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Trotec Laser GmbH